Menu

Twitter feed Omroep P&M

Akkoord bereikt over prestatie-afspraken

12 december 2019

De woningcorporaties Antares en Wonen Limburg, de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel, Huurdersvereniging Noord-Limburg en de gemeente Peel en Maas hebben overeenstemming bereikt over Prestatie-afspraken voor 2020.

Aan de hand van de  uitwerking van de kaderstellingen Sociaal domein & Vitale gemeenschappen en Ruimte & Economie zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt. Er wordt de komende tijd vooral ingezoomd op de volgende punten:

· het vergroten van de bewustwording en / het informeren van huurders en woningeigenaren over de mogelijkheden voor het aanpassen van bestaande woningen (zowel levensloopbestendig als energetische verbeteringen);

· iedereen kan deel blijven nemen aan het samenleven in de gemeenschappen; Iedereen kan zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen;

· betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen;

· de leefbaarheid in de kernen vergroten door locaties die extra aandacht behoeven (o.a. leegstand en herstructureringslocaties) in beeld te brengen. Vervolgens maakt men keuzes over hoe er met deze locaties wordt omgegaan.

Per thema worden de verschillende concrete afspraken beschreven. Corporaties gaan zich o.a inzetten voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, er wordt gezorgd voor diversiteit in het belang van leefbaarheid in de wijken en er zijn afspraken gemaakt over de leefbaarheidsuitgaven. Corporaties willen het aantal huurwoningen graag uitbreiden.