Menu

Twitter feed Omroep P&M

Doorontwikkeling Hulp bij het huishouden

18 december 2019

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag besloten om de pilot hulp bij het huishouden als algemene voorziening door te ontwikkelen naar een dorpsvoorziening. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 gaat plaatsvinden.

Tot die tijd blijft de algemene voorziening hulp bij het huishouden gehandhaafd. Daarnaast is besloten het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand in te voeren in lijn met de vernieuwde Wmo-wet. De inning van deze eigen bijdrage blijft Stichting KernKracht uitvoeren.


Bij een dorpsvoorziening ligt de regie en verantwoordelijkheid van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp. Omzien naar elkaar krijgt in de gemeenschap concreet inhoud en wordt verder versterkt. Een dorpsvoorziening staat buiten de Wmo en is geen gemeentelijke voorziening.
De afgelopen weken heeft de gemeente samen met de Stichting KernKracht en vertegenwoordigers van de dorpen gesproken met de aanbieders van hulp bij het huishouden over de doorontwikkeling van de algemene voorziening naar een dorpsvoorziening. 

Per 1 januari 2020 wordt voor de pilot Hulp bij het huishouden het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand ingevoerd. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die het mogelijk maakt om korting te geven, uit de pilot blijft hierbij gehandhaafd.

Baarlo is vooralsnog niet aangesloten bij de pilot Hulp bij het huishouden. Wel is eerder de intentie uitgesproken om op eigen tempo, passend bij het dorp, aan te sluiten bij de pilot hulp bij het huishouden. De pilotperiode loopt nog tot en met 31 december 2021. Voor de inwoners van Baarlo betekent dit dat zij momenteel nog onder de maatwerkvoorziening van de gemeente vallen.