Menu

Twitter feed Omroep P&M

Droogtebestrijding: Kanalen bij Meijel aangepakt

1 april 2021

Het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal worden aangepakt om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. Een tekort aan water in droogteperiodes leidt nu bijna jaarlijks tot grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio. Om dit aan te pakken is woensdag door Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas het Waterakkoord en een onderliggende Samenwerkingsovereenkomst getekend.

De twee kanalen bij Meijel en het Defensiekanaal bij Griendtsveen worden al tientallen jaren gebruikt om landbouw en natuur in Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant te voorzien van water. Het water is afkomstig van de Maas bij Maastricht en stroomt via de Zuid-Willemsvaart (BE) en de Noordervaart naar de historische kanalen. Omdat door de klimaatverandering in de natuur steeds vaker sprake is van ernstige droogte, willen de waterschappen nu de Peelkanalen tussen 2021 en 2023 op orde brengen. Daarvoor wordt 16,5 miljoen euro uitgetrokken.

Het Kanaal van Deurne en de Helenavaart worden op voldoende diepte uitgebaggerd. Ook worden kanaalkades hersteld, waarmee de lekkages moeten stoppen en mens en natuur volgens de waterschappen beschermen tegen een doorbraak. Verder worden de inspectie- en onderhoudspaden verbeterd, net als het verbeteren en automatiseren van bestaande stuwen en een gemaal. Ook worden de te krappe duikers aangepakt. Door het baggeren kunnen de kanalen de hogere wateraanvoer aan.

"Een betere waterhuishouding is van belang voor een groot gedeelte van Noord-Limburg en Oost-Brabant", reageert bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg die zijn handtekening zette onder het akkoord en de overeenkomst. "Het tegengaan van verdroging van onder andere natuur- en landbouwgrond vraagt om dit samenhangend pakket aan maatregelen dat provinciegrenzen overschrijdt. Water en droogteproblematiek kennen geen grenzen. Deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt deze gezamenlijke inspanning, met een omvangrijk maatregelenpakket en afspraken over de waterverdeling en wateraanvoer in het Peelgebied."


Foto: Waterschap Limburg