Menu

Twitter feed Omroep P&M

Vragen over vakanties uitkeringsgerechtigden

23 augustus 2019

Raadslid Teun Heldens van de VVD heeft vragen gesteld aan het college over uitkeringsfraude en naturalisatie. Hij wil van het college weten hoeveel statushouders en andere uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen 2019 een aanvraag ingediend hebben voor een vakantie in het buitenland.

Inwoners van de gemeente Peel en Maas die een uitkering ontvangen en op vakantie willen gaan, moeten dit vooraf melden bij de gemeente. Per jaar mag de vakantie maximaal 4 weken lang zijn. “Houdt u zich niet aan deze voorwaarden, dan kan dit gevolgen hebben voor uitkering’’, aldus de tekst op de website van de gemeente Peel en Maas.

Het raadslid schrijft: ´Als gemeente hebben we de afgelopen jaren vanuit de rijksoverheid de taak opgelegd gekregen enkele honderden mensen op te vangen die (soms letterlijk) de oversteek naar ons land gemaakt hebben. Juist het naleven van wetten en regels is in het geding wanneer er door statushouders, vluchtelingen en andere uitkeringsgerechtigden misbruik wordt gemaakt van uitkeringen. Of wanneer we zien dat veel Europese landen te maken hebben met statushouders die tijdens hun vakantiedagen terugreizen naar hun land van herkomst, het land waarvan ze beweren dat ze er gevaar lopen. Dit zorgt niet bepaald voor draagvlak in de samenleving.´

Heldens stelt de volgende vragen aan college:

1. Hoeveel statushouders en andere uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen hebben in 2019 al een aanvraag ingediend voor een vakantie in het buitenland?

2. Hoeveel aanvragen zijn toegewezen en hoeveel aanvragen zijn afgewezen?

3. Is bekend naar welke landen de aanvragers/statushouders wilden? Zo nee, waarom niet aangezien dit wel een van de voorwaarden is? Zo ja, welke landen betrof het?

4. In hoeveel gevallen was het vakantieland ook het oorspronkelijke land van herkomst? Graag per land inzichtelijk maken.

5. Los van de vraag of dit in 2019 het geval was: Krijgen statushouders die op vakantie gaan in hun land van herkomst een remigratie programma aangeboden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dit programma vormgegeven en hoe lang duurt het tot de statushouders weer teruggaan naar hun land van herkomst?

6. Wordt bij melding door een statushouder van een vakantie naar het land van herkomst ook melding gemaakt bij het COA of de IND?

7. Kan het op vakantie gaan door een statushouder naar het land van herkomst volgens de huidige wet- en regelgeving een aanleiding zijn om een Nederlands paspoort niet te verstrekken als de 5-jarige verblijfsstatus erop zit?

8. In hoeveel procent van de gevallen wordt een 5-jarige verblijfsstatus omgezet naar een permanente verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort?

9. Is bekend of er gevallen zijn waarbij voorafgaand aan de vakantie geen melding is gemaakt aan de gemeente? Welke consequenties heeft dit voor de situatie van statushouders en andere uitkeringsgerechtigden?

10. In hoeveel gevallen is de maximale termijn van vier weken overschreden? Graag vernemen wij daarbij ook hoe dit is gecontroleerd en welke consequenties eraan zijn verbonden.